Σήμερα στις 19.00 στο Λουτράκι ξεκινούν τα προκριματικά για το Greek Poker Cup!

Γιάννης ΠερτσινίδηςΕπιτυχίες ΕλλήνωνLeave a Comment

Συνολικά θα διεξαχθούν 7 προκριματικά ξεκινώντας από σήμερα μέχρι και τις 22 Μαρτίου. Αναλυτικότερα, προκριματικά θα διεξαχθούν στις 11, 12,13,15,16,17 και 22 Μαρτίου με buy in 150+15 ευρώ, οι συμμετέχοντες θα ξεκινούν με 5.000 μάρκες και τα blinds θα ανεβαίνουν κάθε 20 λεπτά.  Μέγιστος αριθμός συμμετοχών σε κάθε satellite θα είναι οι 40 παίκτες. Στις περιπτώσεις που τα satellites θα φτάνουν το cap (πράγμα που αναμένεται να συμβεί με τα περισσότερα, αν όχι με όλα), κάθε προκριματικός θα δίνει 5 Tickets για το Main Event και 600 ευρώ στον παίκτη που θα τερματίζει 6ος!!!

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση του Club Hotel Casino Loutraki.

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι  Ο Ρ Ο Ι ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διεθνής Διαγωνισμός Πόκερ “Greek Poker Cup”, θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις. Η φάση 1 θα αφορά στη διεξαγωγή ακολουθίας δορυφορικών (satellite) Διαγωνισμών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α’ των Ειδικών Όρων των Διαγωνισμών του κειμένου που ακολουθεί.

Τα πλήρη χρηματικά έπαθλα αξίας 1.100 Ευρώ των διαγωνισμών αυτών, όπως ειδικότερα κατωτέρω καθορίζεται, θα παρακρατηθούν από το Καζίνο και θα μετατραπούν σε αντίστοιχα χρηματικά ποσά συμμετοχής (entry stake= € 1.000), και σε χρηματικά τέλη εγγραφής/συμμετοχής (tournament registration fee=€ 100), κάθε νικητή παίκτη του επόμενου, κύριου Διαγωνισμού (φάση 2) του “Greek Poker Cup”. Η φάση 2 θα αφορά στη διεξαγωγή του κύριου Διαγωνισμού, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄των Ειδικών Όρων του Διαγωνισμού αυτού, οι οποίοι θα αποτελούν συμπληρωματικό τεύχος του παρόντος τμήματος, έγκαιρα δε θα κοινοποιηθούν και θα τεθούν σε γνώση των ενδιαφερομένων παικτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΦΑΣΗ 1

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ (SATELLITE) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

1. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η διεξαγωγή των διαγωνισμών θα γίνεται στο Cardroom του Καζίνο Λουτρακίου.
 

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

Τέσσερα τραπέζια των δέκα (10) θέσεων.

3. ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

Έως σαράντα (40) κάθε φορά.

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 Η διεξαγωγή των διαγωνισμών θα πραγματοποιείται τις κατωτέρω ημερομηνίες με ώρα έναρξης κάθε φορά την 19:00.

11-03-2011
12-03-2011
13-03-2011
15-03-2011
16-03-2011
17-03-2011
22-03-2011

5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ENTRY STAKE)

Εκατόν πενήντα (150), Ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στην αξία της μπάνκας των μαρκών (tournament chips), συνολικού αθροίσματος πόντων πέντε χιλιάδων (5.000).

6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (TOURNAMENT REGISTRATION FEE)

Δέκα τοις εκατό (10%) του χρηματικού ποσού συμμετοχής το οποίο ισούται με δεκαπέντε (15) Ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό θα καταβάλλεται από τους παίκτες. Δηλαδή το σύνολο του χρηματικού ποσού συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα ανέρχεται σε εκατόν εξήντα πέντε (165) Ευρώ.

7. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΑΡΚΩΝ (RE-BUY)

 Δεν επιτρέπονται.

8. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΠΑΙΚΤΩΝ

Θα γίνεται μέσω κλήρωσης με μέριμνα του Καζίνο και οι θέσεις δεν είναι μεταβιβάσιμες.

9. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗ ΤΟΥ ΚΡΟΥΠΙΕΡΗ

 Η θέση του δείκτη του κρουπιέρη θα καθορίζεται μετά από κλήρωση που θα γίνεται στο τραπέζι 1 και το αποτέλεσμα αυτής της κλήρωσης θα ισχύει για όλα τα υπόλοιπα τραπέζια.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

– Το παιχνίδι θα είναι No Limit Texas Hold’em.
– Οι παρόντες ειδικοί όροι του διαγωνισμού θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Καζίνο Λουτρακίου (www.clubhotelloutraki.gr)
– Η ενημέρωση των υποψηφίων για τους όρους των διαγωνισμών γίνεται με προσωπική τους ευθύνη.
– Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνο στο Κεντρικό Ταμείο του Καζίνο πριν την έναρξη του διαγωνισμού, το αργότερο δε έως και 19:00 κάθε ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού, με την καταβολή του χρηματικού ποσού συμμετοχής και του χρηματικού τέλους εγγραφής.
– Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες μπορούν να λαμβάνουν το Έντυπο της Αιτήσεως Συμμετοχής σε κάθε διαγωνισμό από το Κεντρικό Ταμείο κατά την εγγραφή τους.
– Για την αποδοχή των αιτήσεων συμμετοχής θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.
– Η διεξαγωγή των διαγωνισμών δεν θα γίνεται ενώπιων παικτών ή προσκεκλημένων θεατών που δεν συμμετέχουν στο
διαγωνισμό, δηλαδή δεν επιτρέπεται η παραμονή αυτών στο χώρο όπου διεξάγονται οι διαγωνισμοί.
– Η αύξηση των τυφλών στοιχημάτων (blind bets) γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τον κατωτέρω 1ο ΠΙΝΑΚΑ ΔΟΜΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ.
– Κάθε αύξηση στοιχήματος που επισημαίνεται από το Μηχανογραφικό Σύστημα Διαχείρισης του διαγωνισμού θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του χεριού που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το χέρι ξεκινά με την έναρξη του ανακατέματος των τραπουλόχαρτων από τον κρουπιέρη.
– Αν δύο ή περισσότεροι παίκτες στο ίδιο τραπέζι, αποκλειστούν από το διαγωνισμό στην διάρκεια του ίδιου χεριού, ο παίκτης με το μεγαλύτερο ποσό μαρκών κατά την έναρξη του χεριού,
τερματίζει στην υψηλότερη θέση.
– Αν δύο ή περισσότεροι παίκτες αποκλειστούν από το διαγωνισμό σε ξεχωριστά τραπέζια, κάθε παίκτης που αποκλείστηκε τερματίζει σε χαμηλότερη θέση από κάθε επόμενο και σε περίπτωση που είναι αδύνατον να αποφασισθεί ποιός αποκλείστηκε πρώτος, το ανάλογο βραβείο θα μοιράζεται ισόποσα.
– Οι μάρκες των παικτών όπως και η υψηλότερη αξία των μαρκών κάθε παίκτη, πρέπει να είναι πάντα εμφανείς στο τραπέζι. Δεν επιτρέπεται μάρκες του διαγωνισμού να βρίσκονται στις τσέπες των παικτών και στο τραπέζι δεν επιτρέπεται η ύπαρξη μαρκών διεξαγωγής άλλων παιχνιδιών.
– Παίκτης που για λόγους αναγκαιότητος πρέπει να χρησιμοποιήσει κινητό τηλέφωνο, υποχρεωτικά απομακρύνεται προσωρινά από το τραπέζι.

11. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ ΚΑΘΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το συνολικό έπαθλο κάθε διαγωνισμού αποτελείται από το σύνολο της αξίας των αγορών μαρκών σε Ευρώ, όλων των συμμετεχόντων κάθε φορά παικτών κάθε διαγωνισμού. Το έπαθλο αυτό,
κατανέμεται μεταξύ του πρώτου έως και του έκτου στην κατάταξη νικητών παίκτη, ως ακολούθως:

– 1ος νικητής: 1.100 Ευρώ
– 2ος νικητής: 1.100 Ευρώ ή εάν δεν επαρκούν, το τυχόν εναπομένον υπόλοιπο μετά την πληρωμή του 1ου νικητή.
– 3ος νικητής: 1.100 Ευρώ ή εάν δεν επαρκούν, το τυχόν εναπομένον υπόλοιπο μετά την πληρωμή του 2ου νικητή.
– 4ος νικητής: 1.100 Ευρώ ή εάν δεν επαρκούν, το τυχόν εναπομένον υπόλοιπο μετά την πληρωμή του 3ου νικητή.
– 5ος νικητής: 1.100 Ευρώ ή εάν δεν επαρκούν, το τυχόν εναπομένον υπόλοιπο μετά την πληρωμή του 4ου νικητή.
– 6ος νικητής: 500 Ευρώ ή εάν δεν επαρκούν, το τυχόν εναπομένον υπόλοιπο μετά την πληρωμή του 5ου νικητή.

Κάθε κατά τα ανωτέρω έπαθλο που υπολείπεται των 1.100 Ευρώ αποδίδεται στον νικητή του σε μετρητά με μέριμνα του Καζίνο. Κάθε κατά τα ανωτέρω πλήρες έπαθλο των 1.100 Ευρώ παρακρατείται από το Καζίνο, αντικαθίσταται δε και μετατρέπεται αντίστοιχα σε χρηματικό ποσό συμμετοχής (entry stake = €1.000) και σε χρηματικό τέλος εγγραφής/συμμετοχής (tournament registration fee=€100) του επόμενου, κύριου διαγωνισμού (φάση 2) – Greek Poker Cup που θα διεξαχθεί στο Καζίνο Λουτρακίου, με τους ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις που θα αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β’.

12. Σε περίπτωση παραβάσεων των Κανονισμών Διεξαγωγής του διαγωνισμού, στον παίκτη θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους Κανονισμούς ποινές.

13. Ο προκαθορισμένος χρόνος εντός του οποίου οι παίκτες υποχρεούνται να ενεργήσουν, είναι ο χρόνος που προβλέπεται από τους Κανονισμούς.

14. Η ακολουθία δορυφορικών διαγωνισμών της παρούσας φάσης, διεξάγεται σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς όπως αυτοί προβλέπονται στο Φ.Ε.Κ. 1404, Τεύχος Β’ Σεπτεμβρίου 2010.

15. Ο πίνακας που ακολουθεί αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Ειδικών Όρων της παρούσας φάσης 1 και απεικονίζει την δομή των στοιχημάτων, την αλλαγή αυτών κάθε είκοσι (20) λεπτά και τον
προγραμματισμό των δεκάλεπτων διαλλειμάτων μετά από μία (1) ολόκληρη ώρα διεξαγωγής παιχνιδιού του διαγωνισμού.

{multithumb thumb_width=540 thumb_height=840}

 

 

16. Το έντυπο που ακολουθεί αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Ειδικών Όρων της παρούσας φάσης και απεικονίζει την αίτηση συμμετοχής που κατατίθεται σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα στο Κεντρικό Ταμείο του Καζίνο πριν από την έναρξη κάθε διαγωνισμού.